Diwan-i-Khas

Diwan-i-Khas – Fatehpur Sikri – Uttar Pradesh – India

Jahangir Palace - Agra Fort - Agra - Uttar Pradesh - India

Jahangir Palace – Agra Fort – Agra – Uttar Pradesh – India

Jahangir Palace - Agra Fort - Agra - Uttar Pradesh - India

Jahangir Palace – Agra Fort – Agra – Uttar Pradesh – India

Adinatha-Tempel – Jain-Tempel – Ranakpur – Rajasthan – India

Panch Mahal - Fatehpur Sikri - Uttar Pradesh - India

Panch Mahal – Fatehpur Sikri – Uttar Pradesh – India

Adinatha-Tempel – Jain-Tempel – Ranakpur – Rajasthan – India

Humayun's Tomb - New Delhi - Delhi - Indien

Humayun’s Tomb – New Delhi – Delhi – Indien

Mehrangarh Fort - Jodhpur - Rajasthan - India

Mehrangarh Fort – Jodhpur – Rajasthan – India

 

Buland Darwaza Gate - Jama Masjid - Fatehpur Sikri - Uttar Pradesh - India

Adinatha-Tempel – Jain-Tempel -Ranakpur – Rajasthan – Indien

Adinatha-Tempel – Jain-Tempel -Ranakpur – Rajasthan – Indien

Lake Palace - Udaipur - Rajasthan - India

Lake Palace – Udaipur – Rajasthan – India

Diwan-i-Khas

Adinatha-Tempel – Jain-Tempel -Ranakpur – Rajasthan – Indien

Amar Singh Gate - Agra Fort - Agra - Uttar Pradesh - India

Amar Singh Gate – Agra Fort – Agra – Uttar Pradesh – India

Adinatha-Tempel – Jain-Tempel -Ranakpur – Rajasthan – Indien

Buland Darwaza Gate - Jama Masjid - Fatehpur Sikri - Uttar Pradesh - India

Buland Darwaza Gate – Jama Masjid  – Fatehpur Sikri – Uttar Pradesh – India

Galleria Vittorio Emanuele II – Milano – Italy

Buland Darwaza Gate - Jama Masjid - Fatehpur Sikri - Uttar Pradesh - India

Buland Darwaza Gate – Jama Masjid  – Fatehpur Sikri – Uttar Pradesh – India

Amar Singh Gate - Agra Fort - Agra - Uttar Pradesh - India

Amar Singh Gate – Agra Fort – Agra – Uttar Pradesh – India

Buland Darwaza Gate - Jama Masjid - Fatehpur Sikri - Uttar Pradesh - India

Diwan-i-Khas – Fatehpur Sikri – Uttar Pradesh – Indien

Diwan-i-Khas – Fatehpur Sikri – Uttar Pradesh – India

Diwan-i-Khas – Fatehpur Sikri – Uttar Pradesh – India

Diwan-i-Khas – Fatehpur Sikri – Uttar Pradesh – India